tribenh xuattinh

tribenh xuattinh

tribenh xuattinh

@tribenhxuattinh -  Author

About me
Thành phần có trong Ngựa Thái gồm: Rùa yếm, Nhân sâm, Tinh hoàn của Bò Tây Tạng, Lông nhung, Ganoderma lucidum, Probides 50mg guranosterols, Korean Ginseng, Pregnenolone (10mg), Zinc (as oxide) 25mg, Trái cây Wolferry, Broomrape, fron, Hsueh-lien-hua, Actinolite,…
Profile URL
https://reedsy.com/discovery/user/tribenhxuattinh